Logo
 

Vannverket

Rent vann i springen er ingen selvfølge. Det vet de som jobber på vannverket. For vannet vi drikker hentes fra Vestvannet/ Isnesfjorden i Sarspsborg og transporteres via tømmertunnel, et silhus, avanserte pumpeledninger og kilometervis av rørledninger frem til vannverket på Høyfjell. Hele veien blir vannet overvåket nøye og når vannet omsider er i hus starter de avanserte renseprosessene. For kun det beste er godt nok, og derfor er vi avhengige av engasjerte og dyktige medarbeidere for å få rent vann i springen. Er det rart vi kaller det hverdagsmagi?

Vannverket forsyner drøyt 80 000 personer samt betydelig industri som utgjør ca. 35 000 personekvivalenter. I tillegg til Fredrikstad kommune forsynes Hvaler kommune med vann. Det produseres ca. 15,5 mill. kubikkmeter pr. år eller ca. 42 000 kubikkmeter pr. døgn i gjennomsnitt.

Råvann
Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestvannet som kommuniserer med Glomma. Fra Isnesfjorden ledes vannet til et silhus på Eidet og under Visterflo og ender i en pumpestasjon. Fra pumpestasjonen løftes vannet ca. 60m frem til ei åpen renne som ender i Borredalsdammen.  Borredalsdammen har et volum tilsvarende et vannforbruk på ca. 2 uker.

Rensing
Renseanlegget er et fullrenseanlegg med koagulering, flokkulering, sedimentering, filtrering og desinifisering. Det benyttes aluminiumsulfat som fellingskjemikalium, polymer som hjelpekoagulant, natronlut til ph-justering og natriumhypokloritt til desinifsering. Koagulering og sedimentering er delt i 2 paralleller mens filtrene er delt i 8 enheter. Filtrene er tomediafiltre med 0,1 m støttegrus og sand, 0,6 m sand og 0,8 m Filtralite. Prosessen overvåkees av et nytt, avansert dataanlegg.

Det rensede vannet løftes til to overbygde basseng på Høyfjell på tilsammen 66 000 kubikkmeter, dette er halvannet middelsdøgns forbruk.

Korrosjonskontroll
Ble satt i drift i januar 1995. Det doseres nå marmorslurry og kullsyre, for å forhindre korrosjon av rør og armaturer.

Behandlingsanlegg for slam og spylevann
Slam fra sedimenteringsbassengene og spylevann fra filtrene ledes til et behandlingsanlegg som består av et utjevningsbasseng på 1000 kubikkmeter, samt et spissbundet sedimenteringsbasseng. 93% av prosessavløpet dekanteres i renner i overflaten og pumpes tilbake til råvannsinntaket. slammet som synker til bunns, ledes til FREVARs avløpsanlegg.

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer